• 06-20-249-7016 info@kiegyensulyozottember.hu

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint Társaságunk adatvédelmében érintett természetes személyt adatvédelmi szabályainkról.

 1. Milyen alapelveket követünk?
 2. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az Ön számára átláthatóan kezeljük,
 3. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon,
 4. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak,
 5. minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat pedig haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük,
 6. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 7. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Az Ön személyes adatait 

 1. minden esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)-f) pontjaiban foglaltak alapján kezeljük és csakis az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és – jogszabályban előírt esetekben – önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és használjuk fel,
 2. egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, az ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét,
 3. előfordul az is, hogy az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak vagy harmadik személynek fűződik jogos érdeke, ilyen például a velünk szerződéses kapcsolatban lévő nem természetes személyek természetes személy képviselői személyes adatainak számunkra – a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékű – átadása.
 4. Kik vagyunk?

Társaságunk megnevezése: A KIEGYENSÚLYOZOTT EMBERÉRT ALAPÍTVÁNY  

Címünk (székhely): 1183 Budapest, Kálti Márk u. 6/b.

Postacímünk: 1181 Budapest, Üllői út 437.

Telefonszámunk:  +36 20 249 7016

Honlapunk: www.kiegyensulyozottember.hu, www.bodybalancing.hu

E-mail címünk:  info@kiegyensulyozottember.hu, info@bodybalancing.hu

Adószámunk: 18258882-1-43

„A” változat: Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem kötelezett.

 • Milyen adatokat kezelünk Önnel kapcsolatban?

Az általunk Önnel kapcsolatban kezelt adatok

 

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Időtartam
Ügyfél- és partnerkapcsolatok Cél az ügyfél- és partnerkapcsolataink fenntartása, a szerződéseink előkészítése, szerződéseink teljesítése, garanciális ügyeink intézése szerződés előkészítése, teljesítése,   jogszabályi kötelezettség (számlázás tekintetében)   szerződéses partnerünk jogos érdek (nem természetes személy szerződő partnereink természetes személy képviselői esetében)   teljes név, beosztás, kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám, stb.)   számlázáshoz szükséges, jogszabályban előírt adatok   szerződés, illetve nem természetes személy szerződő partnerünk természetes személy képviselője esetében a képviseleti minőség megszűnése után 5 év, illetve a számviteli és adójogszabályokban elírt megőrzési idő
Munkavállalóinkkal kapcsolatos adatkezelés Az adatkezelés célja a Társaságunk gazdasági tevékenységének biztosítása, illetve a a munkaszerződésben foglalt jogok és kötelezettségek teljesítése mind a Társaságunk, mind a munkavállalóink részére   szerződés előkészítése, teljesítése jogi kötelezettség   társaságunk jogos érdeke   hozzájárulás munkaszerződésbe foglalt személyes adatok   az adó- és társadalombiztosítási, valamint egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatok   munkavállalónk ellenőrzése során keletkezett személyes adatok   hozzájárulás alapján munkavállalóink fényképe   jogszabályi előírás alapján, ill. bizonyos esetekben 2-3 év, hozzájárulásos adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásáig
Társaságunk rendezvényein készült (tömeg)felvételekkel kapcsolatos adatkezelés célja Társaságunk életének megörökítése marketinganyagok, prezentációk és a Társaságunk életét bemutató évkönyvek számára   jogos érdek   név, képmás (álló- és mozgókép), rendezvény időpontja, tárgya, helye   nem selejtezhető
Társaságunk rendezvényein, kiadványaihoz, honlapjához készült interjúkkal, felvételekkel kapcsolatos adatkezelés célja Társaságunk életének megörökítése, marketing anyagok és prezentációk készítése,  honlapunkra tartalom feltöltése hozzájárulás   név, képmás (álló- és mozgókép), rendezvény időpontja, tárgya, helye interjú tartalma   nem selejtezhető, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából adatkezelés

Az adatkezelés célja a Társaságunk közvetlen üzletszerző tevékenységéhez adatbázis biztosítása, illetve annak jogszabályi követelményeknek megfelelő kezelése

  társaságunk jogos érdeke   hozzájárulás   név, elérhetőségi adatok, érdeklődési körök.   jogszabályi előírás alapján, ill. hozzájárulásos adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásáig   a Robinson-lista esetében az adatok nem törölhetőek

Társaságunkhoz felvételre jelentkező személyekkel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelésünk célja a Társaságunknál megüresedő pozíciók betöltése, az állásra jelentkezők meghallgatása és a legalkalmasabb jelölt kiválasztása

  szerződés előkészítése, illetve az állásra jelentkező hozzájárulása   az önéletrajzban szereplő, illetve az interjú során megismert személyes adatok az állás betöltése után azon személyek személyes adatait, akik nem nyertek felvételt, haladéktalanul töröljük kivéve akkor, ha adataik további kezeléséhez kifejezetten és önkéntesen hozzájárultak
Ügyfeleink panaszainak kezelése célja ügyfeleink panaszának kivizsgálása, a vizsgálat eredményeképpen a panaszra okot adó helyzet orvoslása   jogi kötelezettség   név, elérhetőségi adatok, a panaszban megadott, illetve az adott panasz kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges egyéb személyes adatok   jogszabályi előírás alapján

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból –  8 munkanapos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (GDPR 7. cikk (3) bekezdés).

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a jelen tájékoztatónk elején megadott e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást. Válaszunkat késedelem nélkül, de legfeljebb 25 napon belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

 • Egyéb adatkezelési kérdések

A Társaságunk a könyvelő számára a tevékenysége ellátásához szükséges, gazdálkodásunkkal kapcsolatos adatainkat továbbítjuk.

Az Ön adatait egyéb esetben csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

Társaságunk adatkezelésében és adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni. További információ adatfeldolgozóinkról a 2. pontban található.

Társaságunk külföldre a GDPR (V. fejezet) és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületünkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk, illetve adatfeldolgozóink tekintetében is szigorú biztonsági feltételeket kötünk ki. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak.

 • Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint korlátozását (amennyiben jogszabály erre lehetőséget ad),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyeleti hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyeleti Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap:https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról valamint időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, korlátozásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a 15 napos határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a szokásos tartózkodási helye vagy munkahelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

 • Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)
 • Adatkezelési tájékoztató dosítása

Szervezetünk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Sütik

Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Budapest, 2019. február 23.